ХАЛЫҚТЫҚ ШИПАГЕРЛІКТІҢ БӘЙТЕРЕГІ

ФЛАГМАН НАРОДНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

LEADER OF NATIONAL HEALING

 

На главную          Библиотека         

   

 

Тарихи кітап-альбомның авторы Қожалымов Зядан қажы елімізге белгілі мәдениеттанушы ғалым, «Қазақстан халық емшілері қауымдастығы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің тұңғыш және бүгінгі президенті ретінде қауымдастықтың құрылғанына жиырма жылдық тарихының өтпелі кезеңдері, халық медицинасының өркендеуі, шипагерлік мәдениеті, емшіліктің (шипагерліктің) өткені, бүгіні және болашағы, XV ғасырдағы ғалым шипагер Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының еңбегі «Шипагерлік баянның» ғылымда алатын орны, сұхбаттар, қауымдастықтың өткізген халықаралық ірі  жиналыстары т.б. мәселелер жөнінде ғылыми танымдық талдау жасап баяндайды. Еңбек зерттеушілерге, емшілерге және көпшілік оқырман қауымға арналған.       

                    Автор исторической книги-альбома Кожалымова Зядана кажы – известный в стране ученый-культуролог, первый и действующий президент Республиканского общественного объединения «Ассоциация народных целителей Казахстана» ‑ рассказывает  о переходных периодах в двадцатилетней истории ассоциации, о развитии народной медицины, прошлом,  настоящем и будущем целительства, занимаемом в науке месте труда ученого-целителя XV в. Отейбойдака Тлеукабылулы «Шипагерлік баян», о международных собраниях, проведенных ассоциацией, и др. Труд предназначен исследователям, народным целителям и широкому кругу читателей.

                      The author of historical book, well-known scientist and the first president of “Association of folk healers of Kazakhstan” wants to analyze the twenty years historical development of association, the past, the present and the future of healer’s art. The work of Oteiboidak Tileukabyluly XV century’s scientist “Shipagerlik baian” its value in science, interviews, international meetings and others. This work dedicated to explorers, folk healers and wide range of readers.

pic

                                        

 

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17

  18   19   20   21   22   23   24  25   26   27   28   29   30   31   32