ХАЛЫҚТЫҚ ШИПАГЕРЛІКТІҢ БӘЙТЕРЕГІ

ФЛАГМАН НАРОДНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

LEADER OF NATIONAL HEALING

27

 
На главную                                                                                                                                                          Вернуться

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27   28  29  30  31  32


 

 

 

5.4.9 Қостанай облысы бойынша – По Костанайской области – Kostanai oblast

 

фотоНазарова Кунжан кажы Кәкимбеккызы

Образование среднее специальное. Стаж в целительстве 16 лет. Потомственная целительница. Магистр духовного целительства. Костоправ. Биоэнерготерапевт. Духовный оздоровитель. Окончила школу целителей при Ассоциации. Награждена почетными грамотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Обладает ясновидением, костоправическими и биоэнергетическими способностями.

 

 Nazarovа Kunzhan kazhy Kakimbekkyzy

She has specialized secondary education. She has worked in this field of healing about 16 years. She is a hereditary healer. She is a master of spiritual healing and bone-setter. She is bioenergytherapeutist and she is spiritual healer. She graduated healer’s school at Association. She was awarded by certificates of honour, medals and Association certificates. She possesses clairvoyance, bone-setter and biopower abilities.

 

 

фотоНисамбаева Багиткуль Тажибаевна

Образование высшее. Специальность – инженер-технолог. Стаж в целительстве 16 лет. Потомственная целительница. Народный целитель РК.  Целитель международной категории. Магистры народной медицины и духовного целительства. Массажист. Биоэнерготерапевт. Директор Костанайского областного филиала Ассоциации. Действительный член Международной Ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Действительный член Академии народный медицины и Космоэнергетики РК. Окончила школу целителей при Ассоциации и РЦНМ. Награждена почетными грамотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Обладает телепатические, космоэнергетические, духовные знании и биоэнергетические способности.

Nisambaeva Bagitkul Tazhibaevna

She graduated university. She is a process engineer. She has worked in healing about 16 years. She is a hereditary healer. She is a folk healer of the Republic of Kazakhstan. She is a healer of the international category. She is a master of national medicine and spiritual healing. She is a masseur. She is bio energy therapeutist. She is a director of Kostanai regional branch of Association. She is a full member of the International Association of traditional and national medicine, psychologists and healers. She is a full member of Academy national medicine and Cosmo energy of the Republic of Kazakhstan. She graduated healer’s school at Association and Republican center of folk medicine. She was awarded by certificates of honour, medals and Association certificates. She possesses telepathic, Cosmo energy, spiritual knowledge and biopower abilities.

.

5.3.10 Қызылорда облысы бойынша  –  По Кызылординской области – Kyzylorda oblast

 

фотоӘлжанов Ермаш Әлжанұлы

Білімі жоғары. Мамандығы – құрылыс инженері. Емшілікте 31 жыл. Қасиет тектен дарыған. ҚР «Құрметті халық емшісі». Халықаралық дәрежедегі емші. Шығыс медицинасы мен Халық медицинасы және Рухани емшіліктің магистрі. Биоэнерготерапевт. Рухани емші. Космобиоэнерготерапевт. Парапсихолог. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. ҚР Халық медицинасы және Ғарыштыққуат Академиясының толық мүшесі. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін, «Энергия Атлантов» курсын (г. Москва) бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Емшінің көріпкелдік, болжампаздық және космоэнергетикалық қабілеті бар. Емдеу жүйесінде Құран Кәрім дұғаларын, биоқуат әдісін, халықтық қарапайым әдіс-тәсілдерді пайдаланады.

АлЬжанов Ермаш Альжанулы

Имеет высшее образование. Специальность – инженер-строитель. Стаж работы в области целительства 31 год. Потомственный целитель. Почетный народный целитель РК. Целитель международной категории. Магистр восточной медицины и народной медицины и духовного целительства. Биоэнерготерапевт. Духовный целитель. Космобиоэнерготерапевт. Парапсихолог. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Действительный член Академии народной медицины и космоэнергетики РК. Окончил школу целителей при ассоциации и курсы «Энергия Атлантов» (г. Москва). Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает способностями ясновидения, предсказания, космоэнергетическими способностями. Лечит молитвами из Корана, биоэнергетику и простые народные методы лечения.

Alzhanov Еrmash Alzhanuly

He graduated university. He is a civil engineer. He has worked in the field of healing about 31 years. He is a hereditary healer. He is an honorable folk healer of the Republic of Kazakhstan. He is a healer of the international category. He is a master of eastern medicine and national medicine and spiritual healing. He is bio energy therapeutist. He is a spiritual healer. He is a Cosmo energy therapist. He is a parapsychologist. She is a full member of the International association of traditional national medicine, psychologists and healers. She is a full member of Academy of national medicine and Cosmoenergy of the Republic of Kazakhstan. He graduated healer’s school at association and courses « Atlant’s Energy » (Moscow). He was awarded by medals and association certificates. He possesses abilities of clairvoyance, predictions, and cosmoenergy abilities. He uses prays Koran, bio-energetics and simple national methods of treatment.

 

 

фотоКсенбаева Перуза Бәкірқызы

Білімі жоғары. Мамандығы – есепші-экономист. Емшілікте 13 жыл. Қасиет тектен дарыған. Халық медицинасы мен Рухани емшілік магистрі. Рухани шипагер. Биоэнерготерапевт. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Құран аяттарын, биоқуат әдістерін және қарапайым халықтық емдік тәсілдерді емдеу жүйесінде пайдаланады.

Қ

Ксенбаева Перуза Бакиркызы

Имеет высшее образование. Специальность – бухгалтер-экономист. Стаж работы в области целительства 13 лет. Потомственная целительница. Магистр народной медицины и духовного целительства. Духовный целитель. Биоэнерготерапевт. Окончила школу целителей при ассоциации. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. В лечении применяет молитвы из Корана, биоэнергетику и простые народные методы лечения.

ksenbaeva Peruza Bakirkyzy

She graduated university. She is a bookkeeper-economist. She has worked in the field of healing about 13 years. She is a hereditary healer. She is a master of national medicine and spiritual healing. She is a spiritual healer and bioenergytherapeutist. She graduated healer’s school at association. He was awarded by, medals and association certificates. In treatment she uses prays from Koran, bio-energetics and simple national methods of treatment.

 

 

5.3.11 Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша – По Южно-Казахстанской области – South-Kazarhstan oblast

 

фотоАнарбаев Талғат

Білімі жоғары. Мамандығы – дене шынықтыру пәнінің мұғлімі. Емшілікте 21 жыл. Қасиет тектен дарыған. ҚР «Халық емшісі». Халықаралық дәрежелі емші. Халық медицинасының және Рухани емшілік магистрі. Рухани емші. Биоэнерготерапевт. Қауымдастықтың ОҚО филиалының директоры. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасының мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Қауымдастықтың, РХМО-ның және Мәскеудің емшілер мектептерін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Жоғары телепатиялық қасиетке ие. Сырқаттарды Құран Кәрім аяттарымен, космоэнергетикалық әсермен, биоэнергетикалық тәсілмен және халықтық әдіс-тәсілдермен емдейді.

Анарбаев Талгат

Имеет высшее образование. Специальность – учитель физкультуры. Стаж работы в области целительства 21 год. Потомственный целитель. Народный целитель РК. Целитель международной категории. Магистр народной медицины и духовного целительства. Духовный целитель. Биоэнерготерапевт. Директор Южно-Казахстанского областного филиала ассоциации. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Окончил школы целителей ассоциации, РЦНМ и России. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает телепатическими способностями. Болезни лечит молитвами из Корана, космоэнергетическими воздействиями, биоэнергетикой и народными методами лечения.

anarbaev Talgat

He graduated university. He is a teacher of physical training. He has worked in the field of healing about 21 years. He is a hereditary healer. Also he is folk healer of the Republic of Kazakhstan. He is a healer of the international category. He is a master of national medicine and spiritual healing. He is a spiritual healer and bioenergytherapeutist. He is a director of the South Kazakhstan regional branch of association. He is a full member of the International association of traditional national medicine, psychologists and healers. He graduated healer’s schools of healers of association, Republican center of folk medicine and Russia. He was awarded by medals and association certificates. He possesses telepathic abilities. He uses prays from Koran, Cosmo energy influences, bio-energetic and national methods of treatment.

 

 

фотоБайділдаева Ұлболсын Құлмаханқызы

Білімі жоғары. Мамандығы – физика-математик. Емшілікте 19 жыл. Қасиет тектен дарыған. Қауымдастықтың Түркістан қалалық филиалының директоры. ҚР «Кәсіби халық емшісі». Шығыс медицинасы мен  халық медицинасының және Рухани емшілік магистрі. Биоэнерготерапевт, рухани шипагер. Қауымдастық пен РХМО жанындағы емшілер мектептерін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Бойында сезімталдық, болжампаздық, көріпкелдік қасиеті бар.  Емдеу жүйесінде: Құран дұғаларын, биоқуатты және әр түрлі халықтық әдіс-тәсілдерді пайдаланады.

БайдИлЬдаева Улболсын Кулмаханкызы

Имеет высшее образование. Специальность – физик-математик. Стаж работы в области целительства 19 лет. Потомственная целительница. Директор Туркестанского городского филиала ассоциации. Профессиональный народный целитель РК. Магистр восточной и народной медицины и духовного целительства. Биоэнерготерапевт, духовный целитель. Окончила школы целителей при ассоциации и РЦНМ. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает способностями чувствительности, предсказания и ясновидения. Болезни лечит молитвами из Корана, биоэнергетикой и различными народными методами лечения.

baidildaeva Ulbolsyn Kulmakhankyzy

She graduated university. She is a physicist-mathematician. She has worked in the field of healing about 19 years. She is a hereditary healer. She is a director of Turkestani town branch of association. She is professional folk healer of the Republic of Kazakhstan. She is a master of eastern and national medicine and spiritual healing and bioenergytherapeutist. She is a spiritual healer. She graduated healer’s schools at association and Republican center of folk medicine. She was awarded by medals and association certificates. She possesses abilities of sensitivity, a prediction and clairvoyance. She uses prays from Koran, bio-energetic and various national methods of treatment.

 

 

фотоДУйсекеева Эльмира Шакировна

Образование высшее. Специальность: инженер химик-технолог. Второе образование средне-специальное. Специальность – фельдшер, практический психолог. Целитель международной категории. Магистр восточной и народной медицины. Магистр духовного целительства. Мастер «Цигун» второго поколения. Специалист по позвоночника. Действительный член академии народной медицины и Космоэнергетики. Действительный член Международной Ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Директор школы «Позитивного мышления». Заведующая школой ассоциации (г. Шымкент). Окончила школу целителей при Ассоциации и Адепт школы эзотерических знаний В. Моносова «Атлантида». Автор книги «Что нам мешает быть счастливыми». Тренер «Женского ресурсного центра» по программе «Выберем лидерство» и укреплению прав женщин в Казахстане. Награждена почетными грамотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Обладает телепатические, биоэнергетические, космоэнергетические, костоправические и другие способностями.

DUisekeeva Elmira Shakirovna

She graduated university. She is a chemist-technologist. Also she has specialized secondary education. She is a medical assistant, practical psychologist. She is a healer of the international category. She is a master of eastern and national medicine. She is a master of spiritual healing. She is a master "Chi kung". She is an expert of backbone illnesses. She is a full member of academy of national medicine and Cosmo energy. She is a full member of the International Association of traditional and national medicine, psychologists and healers. She is a principal of school "Positive thinking» (Shymkent). She graduated healer’s school at Association and the Adherent of school named after V.Monosova’s «Atlantis". She is an author of the book «What prevents us to be happy». She is a trainer of "the Female resource centre» under the program «we will choose leader» and to strength women’s rights in Kazakhstan. She was awarded by certificates of honour, medals and Association certificates. She possesses telepathic, biopower, Cosmo energy, bone-setter and others abilities.

 

 

фотоЖамбулова Фарида

Білімі жоғары. Мамандығы – кітапханашы, журналист. Емшілікте 19 жыл. Қасиет тектен дарыған. Халық медицинасы мен Рухани емшілік  магистрі. Рухани шипагер. Биоэнерготерапевт. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Көріпкелдік пен болжампаздық қасиетке ие. Еміне Құран дұғаларын, биоэнергетикалық тәсілдерді және халықтық емдеу тәсілдерін пайдаланады.

 

Жамбулова Фарида

Имеет высшее образование. Специальность – библиотекарь, журналист. Стаж работы в области целительства 19 лет. Потомственная целительница. Магистр народной медицины и духовного целительства. Окончила школу целителей при ассоциации. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает способностями ясновидения и предсказания. Болезни лечит с помощью молитв из Корана, биоэнергетики и народных методов лечения.

Zhambulova Farida

She graduated university. She is a librarian, the journalist. She has worked in the field of healing about 19 years. She is a hereditary healer. She is a master of national medicine and spiritual healing. She graduated healer’s school at association. She was awarded by medals and association certificates. She possesses abilities of clairvoyance and predictions. She uses prays from Koran, bio-energetic and national methods of treatment.

 

 

фотоЗілғараев Шәкен Шейхахметұлы

Білімі жоғары. Мамандығы – әскери дәрігер. Подполковник. Дәрігерлікке емшілікті қоса істегеніне 16 жыл. Халықаралық  дәрежелі емші. Шығыс және Халық медицинасының магистрі. Дәрігер емші. Ине терапиясы, фитотерапия, уринотерапиясы, массаж терапиясы және қытай, жапон, корей, тай, словян т.б. емдеу жүйелерінің білгір маманы. ҚР Халық медицинасы және Ғарыштыққуат Академиясының толық мүшесі. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасының мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Әскери жүйенің арнайы қозғалыстық емдеу жүйесінің шебері. Өзіндік емдеу тәсіліндегі теориялық және тәжиірбелік ұсыныстары ғылыми жүйенің салалары бойынша тұжырымдалған. Қауымдастық пен Ресейдегі халық медицинасы саласының емшілер мектептерін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Еміне медицинаның осы заманғы тәсілдері мен халықтық тәсілдерді пайдаланады.

ЗИлГараев Шакен Шейхахметулы

Имеет высшее образование. Специальность – военный врач. Имеет звание подполковника военно-медицинской службы. Опыт работы в совмещении медицины и целительства 16 лет. Целитель международной категории. Магистр восточной и народной медицины. Врач-целитель. Знающий специалист по иглотерапии, фитотерапии, уринотерапии, массажотерапии и системам китайского, японского, корейского, тайского, славянского целительства. Действительный член Академии народной медицины и космоэнергетики РК. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Мастер системы специального двигательного лечения. Его личные теоретические и практические рекомендации получили научное заключение. Окончил школы целителей при ассоциации и ассоциаций России. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. В лечении использует современные медицинские методы лечения и народные средства.

ZIlgaraev Sаken Sheikhakhmetuly

He graduated university. He is a military doctor. He has rank of the lieutenant colonel of military-medical service. He has worked in medicine and healing sphere about 16 years. He is a healer of international category. He is a master of eastern and national medicine. He is a doctor-healer. He is an expert in acupuncture, herbal medicine, urine therapy, massage therapy and works with systems of Chinese, Japanese, Korean, and Thai healing. He is a full member of Academy of national medicine and Cosmo energy of the Republic of Kazakhstan. He is a full member of the International association of experts of traditional national medicine, psychologists and healers. He is a master of system of special impellent treatment. His personal theoretical and practical recommendations have received the scientific conclusion. He graduated healer’s schools at association and associations in Russia. He was awarded by medals and association certificates. In treatment he uses modern medical methods of treatment and folk remedies.

 

 

фотоИсаева Нұргүл

Білімі арнайы орта. Мамандығы – сауда саласы. Емшілікте 16 жыл. Қасиет тектен дарыған. ҚР «Халық емшісі». Халық медицинасы мен Рухани емшілік магистрі. Рухани-шипагер. Биоэнерготерапевт. Уқалаушы. Қауымдастықтың және РХМО жанындағы емшілер мектептерін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Көріпкелдік, аян алу, болжампаздық және тамыр ұстау қасиеттері бар. Еміне Құран дұғаларын, биоэнергетикалық әдіс-тәсілдерін және халықтық тәсілдерді пайдаланады.

 

Исаева Нургуль

Имеет среднее специальное образование в сфере торговли. Стаж работы в области целительства 16 лет. Потомственная целительница. Народный целитель РК. Магистр народной медицины и духовного целительства. Духовный целитель. Биоэнерготерапевт. Массажист. Окончила школы целителей при ассоциации и РЦНМ. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает способностями ясновидения, предчувствия, предсказания и диагностирования по пульсу. Болезни лечит с помощью молитв из Корана, биоэнергетики и народных методов лечения.

ISaeva Nurgul

She has specialized secondary education in trade sphere. She has worked in the field of healing about 16 years. She is a hereditary healer. She is a folk healer of the Republic of Kazakhstan. She is a master of national medicine and spiritual healing. She is a spiritual healer and Bioenergytherapeutist. She is a masseur. She graduated healer’s school at association and Republican center of folk medicine. She was awarded by medals and association certificates. She possesses abilities of clairvoyance, presentiments, predictions and diagnosing on pulse. She uses prays from Koran, bio-energetic and national methods of treatment.

 

 

фотоҚасымова Шарипа қажы

Білімі арнайы орта. Мамандығы – сауда саласы. Емшілікте 14 жыл. Қасиет тектен дарыған. Халық медицинасы мен Рухани емшілік магистрі. Рухани емші. Биоэнерготерапевт. Консультант. Уқалаушы. ОҚО директорлар Кеңесінің төрағасының әйел емшілер жұмысы жөніндегі орынбасары және Шымкент қалалық филиалының директоры. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Көріпкелдік, болжампаздық қасиеті бар. Емдеу тәсілдерінде Құран дұғаларын, биоэнергетикалық, мануальды уқалау және халықтық ем-домдарды  пайдаланады.

 

Касымова Шарипа кажы

Имеет среднее специальное образование в сфере торговли. Стаж работы в области целительства 14 лет. Потомственная целительница. Магистр народной медицины и духовного целительства. Заместитель председателя Совета директоров ЮКО по работе женщин-целительниц и директор Шымкентского городского филиала ассоциации. Окончила школы целителей при ассоциации. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает способностями ясновидения и предсказания. Болезни лечит с помощью молитв из Корана, биоэнергетики, мануального массажа и народных методов лечения.

Kasymova Sharipa kazhy

She has specialized secondary education in trade sphere. She has worked in the field of healing about 14 years. She is a hereditary healer. She is a master of national medicine and spiritual healing. She is a vice-president of Board of directors South Kazakhstan on work of women-healers and the director of Shymkent city branch of association. She graduated healer’s schools at association. She was awarded by medals and association certificates. She possesses abilities of clairvoyance and predictions. She uses prays from Koran, bio-energetic, manual massage and national methods of treatment.

 

 

фотоҚұрбанқожа Сансызбай Нызанұлы

Білімі жоғары. Мамандығы – құрылыс инженері және математик. Педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор (КТХУ), ақын, сазгер, Яссауитанушы. Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі. Қауымдастықтың ғылым жөніндегі вице-президенті. ҚР Халық медицинасы және Ғарыштыққуат Академиясының толық мүшесі. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасының мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Халықаралық  дәрежелі емші. Шығыс пен Халық медицинасының және Рухани емшілік магистрі. Биоэнерготерапевт. Парапсихолог. Рухани емші. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін және Мәскеудегі «Экстрасеанстар» мектебін бітірген. 20-ға жуық биоэнергетикалық, рухани шипагерлік, діни таным және ғылыми зерттеу монографиялық кітаптарының және 200-ге тарта әртүрлі тілдерде жазылған ғылыми-әдістемелік, ғылыми-көпшілік, көркем әдебиет еңбектерінің авторы. Қауымдастық пен Халықаралық қауымдастық және Академия тараптарынан мақтау қағаздармен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Құран дұғалары көмегімен, биоэнергетикалық тәсілдер және арнайы құралдармен адам ағзаларындағы сырқаттарды анықтай отырып ем жасайды.

КУрбанКожа Сансызбай Нызанулы

Имеет высшее образование. Специальность – инженер-строитель и математик. Кандидат педагогических наук, профессор (КТХУ), поэт, композитор, яссауиовед. Член Союза журналистов Казахстана. Вице-президент ассоциации по науке. Действительный член Академии народной медицины и космоэнергетики РК. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Целитель международной категории. Магистр восточной и народной медицины и духовного целительства. Биоэнерготерапевт. Парапсихолог. Духовный целитель. Окончил школу целителей при ассоциации и школу экстрасенсов в Москве. Автор около 20-ти духовно-познавательных и научно-исследовательских монографий по биоэнергетике, духовном целительстве и около 200 научно-методических, научно-популярных, художественных трудов, опубликованных на разных языках. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации, международной ассоциации и академии. Лечит болезни, определяя их с помощью молитв из Корана, биоэнергетики и специальных средств.

kurbankhozha Sansyzbai Nyzanuly

He graduated university. He is a civil engineer and the mathematician. He is a candidate of pedagogical sciences, the professor, the poet, the composer. He is a full member of the Union of Kazakhstani journalists. He is a vice-president of association on science. He is a full member of Academy of national medicine and Cosmo energy of the Republic of Kazakhstan. She is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. He is a healer of the international category. He is a master of eastern and national medicine and spiritual healing and bioenergytherapeutist. He is a parapsychologist. He is a spiritual healer. He graduated healer’s school at association and school of psychics in Moscow. He is an author about 20 spiritually-informative and research monographers after bio-energetic, spiritual healing and about 200 scientifically-methodical, popular scientific, art works published in different languages. He was awarded by, medals and certificates of association, the international association and academy. He uses prays from Koran, bio-energetic and special treatments.

 

 

          

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

                                           pic