ХАЛЫҚТЫҚ ШИПАГЕРЛІКТІҢ БӘЙТЕРЕГІ

ФЛАГМАН НАРОДНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

LEADER OF NATIONAL HEALING

28

 
На главную                                                                                                                                                          Вернуться

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27   28  29  30  31  32


 

 

 foto

 Максеева Унсун

Білімі арнайы орта. Мамандығы – сауда саласы. Емшілікте 21 жыл. Қасиет тектен дарыған. Халықаралық  дәрежелі емші. Шығыс медицинасы мен Халық медицинасы және Рухани емшілік магистрі. Рухани емші. Биоэнерготерапевт. ҚР Халық медицинасы және Ғарыштыққуат Академиясының толық мүшесі. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасының мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Көріпкелдік пен болжампаздық қасиеті бар. Емдеу тәсілдерінде Құран дұғаларын, биоэнергетикалық, мануальды уқалау және халықтық ем-домдардын  пайдаланады.

 

 

Максеева Унсун

Имеет среднее специальное образование в сфере торговли. Стаж работы в области целительства 21 год. Потомственная целительница. Целитель международной категории. Магистр восточной медицины и народной медицины и духовного целительства. Духовный целитель. Биоэнерготерапевт. Действительный член Академии народной медицины и космоэнергетики РК. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Окончила школу целителей при ассоциации. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает способностями ясновидения и предсказания. Болезни лечит молитвами из Корана, биоэнергетику, мануальный массаж и методы народного лечения.

 

Makseeva Unsyn

She has specialized secondary education in trade sphere. She has worked in the field of healing about 21 years. She is a hereditary healer. She is a healer of the international category. She is a master of eastern medicine and national medicine and spiritual healing. She is a spiritual healer and bioenergytherapeutist. She is a full member of Academy of national medicine and Cosmo energy of the Republic of Kazakhstan. She is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. She graduated healer’s school at association. She was awarded by medals and association certificates. She possesses abilities of clairvoyance and predictions. She uses prays from Koran, bio-energetic, manual massage and methods of national treatment.

 

 

фотоСейденов Мухитдін қажы

Білімі жоғары. Мамандығы – агроном. Емшілікте 12 жыл. Қасиет тектен дарыған. Халық медицинасы мен Рухани емшілік магистрі. Бақсы-емші. Рухани сауықтырушы. Биоэнерготерапевт. Көріпкел. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Еміне Құран дұғаларын, биоэнергетика тәсілдерін, көріпкелдікті және халықтық емдік әдіс-тәсілдерді пайдаланады.

 

 Сейденов Мухитдин кажы

Имеет высшее образование. Специальность – агроном. Стаж работы в области целительства 12 лет. Магистр народной медицины и духовного целительства. Целитель-баксы. Духовный целитель. Биоэнерготерапевт. Ясновидящий. Окончил школу целителей при ассоциации. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. В лечении использует молитвы из Корана, биоэнергетику, ясновидение и народные методы лечения.

Seidenov Мukhitdin kazhy

He graduated university. He is an agriculturist. He has worked in the field of healing about 12 years. He was a master of national medicine and spiritual healing. He is a healers-baksy. He is a spiritual healer and bioenergytherapeutist.  He is a clairvoyant. He graduated healer’s school at association. He was awarded by medals and association certificates. In treatment he uses prays from Koran, bio-energetic, clairvoyance and national methods of treatment.

 

 

фотоТаджиметов Хайрулла Эгрешович

Білімі арнайы орта. Мамандығы – психолог-консультант. ҚР Халық медицинасы және Ғарыштыққуат Академиясының толық мүшесі. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасының мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Шығыс пен Халық медицинасы және Рухани емшілік магистрі. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Емдеу тәсілі: психологиялық кеңес беру, жол программасын анықтау, әрекет программасын анықтау, түс әрекет мағынасын анықтау, адам мүшесінің әрекет программасын анықтау, ғарыштан берілген әрекетті адам әрекетімен балансын, туырлау программасын, адамға қонушы қасиет программасын анықтау және де бірнеше тәсілдермен адам емдеу жұмыстарын атқарады.

Таджиметов Хайрулла Эгрешович

Имеет среднее специальное образование. Специальность – психолог-консультант. Действительный член Академии народной медицины и космоэнергетики РК. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Магистр восточной и народной медицины и духовного целительства. Окончила школы целителей при ассоциации. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Методы лечения: психологическое консультирование, определения программы дороги, определение программы действия, толкование снов, определение программы действия человеческих органов, определение программы равновесия баланса космических действий с человеческими действиями, определение программы обладания человека даром и проводит лечение другими методами исцеления.

TAdzhimetov Khairulla Yergeshovich

He has specialized secondary education. He is a psychologist-adviser. He is a full member of Academy of national medicine and Cosmo energy of the Republic of Kazakhstan. He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. He is a master of eastern and national medicine and spiritual healing. He graduated healer’s schools at association. He was awarded by medals and association certificates. Treatment methods: psychological consultation, definitions of the program of road, definition of the program of action, interpretation of dreams, and definition of the program of action of human bodies, definition of the program of balance of space actions with human actions, definition of the program of possession of the person for nothing also spends treatment by other methods of healing.

 

 

фотоТалипов Амангелді қажы

Білімі жоғары. Мамандығы – өрнектеуші, суретші. Емшілікте 31 жыл. Қасиет тектен дарыған. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасының мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Халық медицинасының және Ғарыштыққуат Академиясының толық мүшесі.  Халықаралық дәрежедегі емші. Шығыс медицинасы мен Халық медицинасының және Рухани емшілік магистрі. Рухани-сауықтырушы. Биоэнерготерапевт. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Еміне Құран дұғаларын, биоэнергетика тәсілдерін және халықтық емдік әдіс-тәсілдерді пайдаланады.

Талипов Амангельды кажы

Имеет высшее образование. Специальность – художник. Стаж работы в области целительства 31 год. Потомственный целитель. Целитель международной категории. Магистр восточной медицины и народной медицины и духовного целительства. Духовный оздоровитель. Биоэнерготерапевт. Действительный член Академии народной медицины и космоэнергетики РК. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Окончил школу целителей при ассоциации. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. В лечении использует молитвы из Корана, биоэнергетику и народные методы лечения.

TAlipov Аmangeldy kazhy

He graduated university. He is an artist. He has worked in the field of healing about 31 year. He is a hereditary healer. He is a healer of the international category. He is a master of eastern medicine and national medicine and spiritual healing. He is a spiritual healer. He is a bioenergytherapeutist. He is a full member of Academy of national medicine and Cosmo energy of the Republic of Kazakhstan. He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. He graduated healer’s school at association. He was awarded by medals and association certificates. In treatment he uses prays from Koran, bio-energetic and national methods of treatment.

 

 

фотоХе Дора Чунагиевна

Образование высшее. Специальность – инженер химик-технолог. Целитель Международной категории. Магистр восточной и народной медицины. Мастер Цигун второго поколения, практический психолог, специалист в области психотерапии кризисных состояний, ТОП (телесно-ориентированная психотерапия), смайл медитации и твист терапии, прикладной кинезиологии, фэн-шуй, иоги, нумерологии. Окончила школу целителей при Ассоциации и курсы «Цигун», практической психологии, «Фэн-шуй», йоги и нумерологии в разных школах. Награждена почетными громотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Обладает даром ясновидения. Помогает: коррекция биопоя и тонких тел человека, кармияеская диагностика по системе У-Син. Бизнес консультирование, психолгическое консультирование и психотерапия.

Khe Dora Chunagievna

She graduated university. She is an engineer the chemist-technologist. She is a healer of the International category. She is a master of eastern and national medicine. She is a master the Chi Kung of the second generation, the practical psychologist, an expert in the field of psychotherapy of crisis conditions, the corporally-focused psychotherapy, smile meditations and twist of therapy, applied the fan-shuj, yoga, numerologies. She graduated healer’s school at Association and courses "Chi kung", practical psychology, "Fan-shuj", yogas and numerologies in different schools. She was awarded diploma of an honour, medals and Association certificates. She possesses ability of clairvoyance. She helps: correction biofields and thin bodies of the person, on system U-Sin. Business consultation, psychological consultation and psychotherapy.

 

 

5.4.12 Павлодар облысы бойынша – По Павлодарской области – Pavlodar oblast

 

фотоКасьян Надежда Александровна

             Образование срене специальное. Специальность – фельдшер-акушер. Стаж в целительстве 18 лет. Потомственная целительница. Магистры народной  медицины и духовного целительства. Народный целитель РК. Духовный оздоровитель. Биоэнерготерапевт. Массажист. Иглотерапевт. Окончила школу при Ассоциации и курсы СУ-Джок терапии. Награждена почетными громотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Обладает ясновидением и телепатические способности. На лечение использует чтение  молитвы, биоэнергетикой, иглоукалыванием, мануальная терапией и лазерным лучем.

 

kasian Nadezhda Aleksandrovna

            She has specialized secondary education. She is a medical assistant-accoucheur. She has worked in healing about 18 years. She is a hereditary healer. She is a master of national medicine and spiritual healing. She is a folk healer of the Republic of Kazakhstan. She is a spiritual healer and bioenergytherapeutist. She is a masseur and acupuncture. She graduated healer’s school at Association and courses of the SOU-DZHOK of therapy. She was awarded honourable diploma, medals and Association certificates. She possesses ability of Clairvoyance and telepathic abilities. On treatment uses pray reading, bio-energetics, acupuncture, manual therapy and laser ray.

 

 

фотоСапарбекқызы Рымтай қажы

 Білімі жоғары. Мамандығы – химик-биолог. Ақын. Емшілікте 26 жыл. Қасиет тектен дарыған. «Еңбек ардагері» медалі мен «Үздік тәлімгер ұстаз» атағының иегері. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі. Халықаралық «Экология» Академиясының толық мүшесі. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасының мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Халықаралық дәрежелі емші. ҚР «Құрметті кәсіби халық емшісі». Шығыс медицинасы мен Халық медицинасының және Рухани емшілік магистрі. «Әлемдік рухани емші», «III мыңжылдықтың үздік емшісі». Дәрі-дәрмекпен емдеуші. Қауымдастықтың, РХМО-ның және Ресей қауымдастықтары емшілер мектептерін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Бойында көріпкелдік, тамыр ұстау, өңіне және мінез-құлқына қарап, биоэнергетикалық тәсілмен анықтау білімділігі бар. Еміне Құран дұғаларын, биоэнергетикалық тәсілдерді, әр түрлі дәрі-дәрмек, сүлік салу, биоқуат терапиясы, ұлттық емдеу әдіс-тәсілдерін пайдаланады.

СапарбекКызы Рымтай Кажы

Имеет высшее образование. Специальность – химик-биолог. Поэтесса. Потомственная целительница. Ветеран труда, обладательница звания «Лучший учитель-наставник». Отличник образования Республики Казахстан. Действительный член Международной академии «Экология». Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Целитель международной категории. Почетный профессиональный народный целитель РК. Магистр восточной медицины и народной медицины и духовного целительства. Духовный целитель мира, Лучший целитель III тысячелетия. Лечит медикаментами. Окончила школы целителей при ассоциации, РЦНМ и ассоциаций России. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает способностями ясновидения, болезни диагностирует по пульсу, лицу, характеру и биоэнергетике больного, использует разные медикаменты, гирудотерапию, биоэнергетику и национальные методы лечения.

sarapbekKYZY Rymtai kazhy

She graduated university. She is a chemist-biologist. She is poetess. She is a hereditary healer. She is a veteran of work, the owner of a rank «the Best teacher-instructor». She is a full member of International academy "Ecology". She is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. She is a healer of the international category. She is an honorable professional folk healer of the Republic of Kazakhstan. She is a master of eastern medicine and national medicine and spiritual healing. She is a spiritual healer of the world, the Best healer of III millennium. She uses medicines. She graduated healer’s school at association, Republican center of folk medicine and associations in Russia. She was awarded by medals and association certificates. She possesses abilities of clairvoyance, illnesses diagnoses on pulse, and the person, character and bio-energetic of the patient, uses different medicines, bio-energetic and national methods of treatment.

 

 

5.4.13 Шығыс Қазақстан облысы бойынша – По Восточно-Казахстанской области – Eastern Kazakhstan oblast

 

фотоАдильбеков Серик

          Образование средне специальное. Специальность – бухгалтер. Стаж в целительстве 15 лет. Потомственный целитель. Магистры народной медицины и духовного целительства.  Духовный оздоровитель. Биоэнерготерапевт. Имеет духовные знания. Окончил школу целителей АНЦК. Награжден почетными громотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Обладает высокочувствительной телепатической связью с космосом.  Исцеляет болезни с плмошью молитвы, методом биоэнергетики и разным народным методами целительства.

 

adilbekov Serik

         He has specialized secondary education. He is a bookkeeper. He has worked in healing about 15 years. He is a hereditary healer. He is a master of national medicine and spiritual healing. He is a spiritual healer and bioenergytherapeutist. He has spiritual knowledge. He graduated healer’s school at association. He was awarded honourable diplomas, medals and Association certificates. He possesses high-sensitivity telepathic communication with space. He cures illnesses with prays, a method of bio-energetics and a miscellaneous national healing methods. 

 

 

фотоБирюкова Клара Сергеевна

Образование средне специальное. Специальность – фельдшер. Медработница высший категории. Стаж в целительстве 16 лет. Потомственная целительница. Магистр народной медицины. Целитель-медик. Духовный оздоровитель. Биоэнерготерапевт. Специалист по мануальной терапии. Окончила школу при Ассоциации и курс по медицинской аппаратуре и мануальной терапии. Награждена почетными грамотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Владеет лечебной с медаппаратурой, народные методы лечении, духовно-оздоровительной, психологически, биоэнергетически и другие методики.

 

BIRUKOVA Clara Sergeevna

She has specialized secondary education. She is a medical assistant. She has higher categories in medical service. She has worked in healing about 16 years. She is a hereditary healer. She is a master of national medicine. She is a healer-physician. She is a spiritual healer and bioenergytherapeutist. She is an expert in manual therapy. She graduated healer’s school at Association and a course on medical equipment and manual therapy. She was awarded by certificates of honour, medals and Association certificates. She has medical equipments, national methods treatment, spiritually-improving, psychologically, Bioenergetics and other techniques.

 

 

 

5.5 Передовые целители

 

              фото                   фото                     фото

     Кадыракунова Бурул                            Коккозева Насилтай кажы                                Кравченко Виктор

(г.Алматы)                                                    (г.Алматы)                                                     (г.Алматы)

 

 

   фото              фото             фото             фото

         Манкеева Дария                         Бахтиярова Нажия кажы                       Болатбай Гульнур                         Кызайбаев Жумаш

               (г.Алматы)                             (г.Учарал, Алматы обл.)                   (Алматы обл. Винсовхоз)                (Алматы обл. г.Учарал)

 

 

фото                                        фото                   фото

 Кыргызбаев Макулбай                                           Уаткан Дуйсенбек                                  Уаткан Куанхан

(г.Учарал, Алматы обл. )              )                   (Алматы обл. с.Турар)                           (Алматы обл. с.Турар)

 

 

фото                   фото                   фото                    

        Абитаева Аселя                                 Райсов Агадил                              Танирбергенова Умитай                    

        (г.Астана)                                              (г.Астана)                                             (г.Астана)                                            

 

 

фото                  фото                                     фото    

     Ильясова Марина                         Кушкенова Гульсим                                             Токжанова Балзия

             (г.Актобе)                                     (г.Актобе)                                                        (г.Актобе)

 

 

 фото                   фото                   фото                 фото

      Амирова Фариза                        Ахметкалиев Мирхат                      Балмуханов Кашкын                    Исмуханова Лаззат

      (г.Атырау)                              (пос. Макат, Атырау обл.)                (ст. Макат, Атырау обл.)                      (Атырау)

 

 

                  фото                 фото                фото

                             Каратаева Мария                        Куанышева Балкумис                 Умирзакова Урхия

                        (г.Кульсары, Атырау)                            (г.Атырау)                                  (г.Атырау)

 

 

 фото                  фото                  фото                фото

        Салкенова Жаниса                       Султангалиева Гульнар                  Шекетасов Марат                      Кегенбаева Мерват

           (г.Атырау)                               (Курмангазы, Атырау обл.)               (пос.Макат, Атырау)                  (Суханбай, Жамбыл обл.)

 

 фото                              фото                            фото

     Сейдоллакызы Азиза                                     Арсланов Ильфат                                   Игнатович Елена

         (Чу, Жамбыл обл.)                                                   (г.Караганда)                               (г.Караганда)

 

 

          

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

                                           pic