ХАЛЫҚТЫҚ ШИПАГЕРЛІКТІҢ БӘЙТЕРЕГІ

ФЛАГМАН НАРОДНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

LEADER OF NATIONAL HEALING

26

 
На главную                                                                                                                                                          Вернуться

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27   28  29  30  31  32


 

     

 

5.4.3 Астана қаласы бойынша – По городу Астана – On city Astana

 

фотоКумаров Қабылкәрім Қаппасұлы

Білімі жоғары. Мамандығы – мал дәрігері. Емшілікте 22 жыл. Қауымдастықтың вице-президенті және Астана қалалық филиалының директоры. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының және ҚР «Халық медицинасы және Ғарыштыққуат» Академиясының толық мүшесі. Шығыс және Халық медицинасы мен Рухани емшіліктің магистрі. Халықаралық дәрежелі емші. Биоэнерготерапевт. Қауымдастықтың «Шипагерлік баян» газетінің ақылдастар алқасының мүшесі. Қауымдастықтың емшілер мектебін, Ресей мен Америка бірлескен Америкалық емшілік жолдары курсын «Управление Разум и Совершенство человека» мамандығы бойынша және Ленинградтық Сергеев институтының «Халық емшісі» оқуын оқып бітірген. Қасиет тектен дарыған. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Телепатиялық, космоэнергетикалық, рухани-шипагерлік, сынықшылық, тамыршылық, өңіне қарап, биоэнергетикалық, сөз терапиясы және музыка терапиясы бойынша емдеу жүйелерін жақсы меңгерген.

КУмаров Кабылкарим Каппасулы

Имеет высшее образование. Специальность – ветеринар. Стаж работы в области целительства 22 года. Вице-президент ассоциации и директор Астанинского городского филиала. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей и Академии народной медицины и космоэнергетики РК. Магистр восточной и народной медицины и духовного целительства. Целитель международной категории. Биоэнерготерапевт. Член коллегии газеты ассоциации «Шипагерлік баян». Окончил школу целителей при ассоциации и Российско-Американские совместные курсы по американским способам лечения по специальности «Управление Разум и Совершенство человека» и курсы Сергеевского института «Народный целитель» в Ленинграде. Потомственный целитель. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает телепатическими, космоэнергетическими способностями, в лечении успешно применяет речевую терапию и музыкотерапии.

KUMAROV Kabylkarim Kappasuly

He graduated university. He is a veterinary surgeon. He has worked in the field of healing about 22 years. He is a vice-president of association and the director of Astana branch. He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers and Academy of national medicine and cosmoenergy of the Republic of Kazakhstan. He is a master of eastern and national medicine and spiritual healing. He is a healer of the international category. He is biotherapeutist. He is a member of board of the association newspaper «Shipagerlyk baian». He graduated healer’s school at association and Russian-American joint courses on the American ways of treatment on a speciality «Management Reason and Perfection of the person» and courses of Sergeevsky institute "Folk healer" in Leningrad. He is a hereditary healer. He was awarded by medals and association certificates. He possesses telepathic, cosmoenergy abilities, in treatment successfully applies speech therapy and music therapy.

 

 

фото

Кумарова Жанара

Образование высшее. Специальность – акушер-гинеколог. Стаж работы в области целительства 12 лет.  Иглотерапевт. Фитотерапевт. Магистры народной медицины и духовного целитедьства. Духовный оздоровитель. Массажист. Биоэнерготерапевт. Окончила школу целителей при Ассоциации. Награждена почетными грамотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Болезни определяет по методу современной медицины и биоэнергетики. Лечит болезни по методу иглотерапии, мануального и точечного массажей, фитотерапии, биоэнергетики  и т.д.

Кumarova  Zhanara

She graduated university. She is an obstetrician-gynecologist. She has worked in the field of healing about 12 years. She does acupancture. She is a phytotherapist. She is a master of national medicine, spiritual healering and a masseur. She is biotherapeutist. She has graduated healer’s school at association. She was awarded by certificates of honour, medals and association certificates. She defines illnesses on a method of modern medicine and bio-energetics. She uses acupuncture method, manual therapy and massages, herbal medicine, bio-energetics etc.

 

фотоҚұдайбергенова Шарбан

Білімі арнайы орта. Мамандығы – тәрбиеші. Емшілікте 13 жыл. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Халықаралық дәрежелі емші. Шығыс пен Халық медицинасының және Рухани емшілік магистрі. Қасиет тектен дарыған. Қауымдастық жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертфикаттарымен марапатталған. Көріпкелдік, дұғалық, биоэнергетикалық қасиеттері басым. Емдеу әдістері: Құран аяттарын оқу, уқалау, биоқуат және халықтық әдіс-тәсілдер.

 КУдайбергенова Шарбан

Имеет среднее специальное  образование. Специальность – воспитательница. Стаж работы в области целительства 13 лет. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Целитель международной категории. Магистр восточной и народной медицины и духовного целительства. Потомственная целительница. Окончила школу целителей при ассоциации. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Преобладают способности ясновидения, чтения молитв, биоэнергетические способности. Методы лечения: чтения сур из Корана, массаж, применение биоэнергетики и народных методов лечения.

Kudaibergenova Sharban

She has specialized secondary education. She is a teacher. She has worked in the field of healing about 13 years. She is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. She is a healer of the international category. She is a master of eastern and national medicine and spiritual healing. She is a hereditary healer. She graduated healer’s school at association. She was awarded by medals and association certificates. She has abilities of clairvoyance, prays, biopower abilities prevail. Treatment methods: prays from Koran, massage, application of bio-energetics and national methods of treatment.

 

5.4.4 Ақтөбе облысы бойынша – По Актюбинской области – Aktobe oblast

 

фотоҚұттыбаева Қализа Көшекбайқызы

Білімі жоғары. Мамандығы – физик-математик және дінтанушы. Қауымдастықтың Ақтөбе аймақтық өкілдігінің төрайымы. ҚР «Кәсіби халық емшісі». Халық медицинасы және Рухани емшілік магистрі. Қауымдастық пен РХМО-ның жанындағы емшілер мектептерін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. «Қазақ жерінің зиялы азаматтары» («Почитаемые люди земли казахской») еңбегіне енген. Рухани-шипагерде көріпкелдік, болжампаздық, аян алу, тамыр ұстау қасиеттері басым және діни сауаттылығы жоғары. Емдеу әдістері: Құран дұғалары арқылы, биоэнергетикалық әдіс және халықтық ем жүйесі.

КУттыбаева Кализа Кушекбайкызы

Имеет высшее образование. Специальность – физик-математик и религиовед. Председатель Актюбинского регионального представительства ассоциации. Профессиональный народный целитель РК. Магистр народной медицины и духовного целительства. Окончила школы целителей при ассоциации и РЦНМ. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Ее имя занесено в книгу «Қазақ жерінің зиялы азаматтары» («Почитаемые люди земли казахской»). Духовная целительница обладает способностями ясновидения, предсказания и предвещания, болезни определяет по пульсу. Лечит молитвами из Корана, биоэнергетикой и народными средствами лечения.

Kuttybaeva Кaliza Kushekbaikyzy

She graduated university. She is a physicist-mathematician and a theologian. She is a chairman of the Aktyubinsk regional representation of association. She is a professional folk healer of the Republic of Kazakhstan. She is a master of national medicine and spiritual healing. She graduated healer’s schools at association and Republican center of folk medicine. She was awarded by medals and association certificates. Her name is entered in the book «Kazakh zherinin zialy azamattary» («Esteemed people in Kazakhstan»). The spiritual healer possesses abilities clairvoyance, predictions and preannouncements, illnesses defines on pulse. She uses prays from Koran, bio-energetics and treatment folk remedies.

 

 

5.4.5 Атырау облысы бойынша – По Атырауской области – Atrau oblast

 

фотоБесембаев Құмарбек қажы Нұртазаұлы

Білімі жоғары. Мамандығы – заңгер. Қауымдастықтың Төралқа мүшесі және қауымдастықтың Құлсары қалалық филиалының директоры. Емшілік қасиет тектен дарыған.  Емшілікте 17 жыл. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Халықаралық дәрежедегі емші. ҚР «Құрметті халық емшісі». Шығыс және Халық медицинасы мен Рухани емшілік магистрі. «III мыңжылдықтың үздік емшісі». Қауымдастық пен РХМО-ның емшілер мектептерін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Сырқаттарды биоқуат және көріпкелдік тәсілдерімен анықтайды. Емдеу тәсілі: дұға оқу, биоқуат және дайын өсімдік дәрілер арқылы.

Бесембаев Кумарбек кажы Нуртазаулы

Имеет высшее образование. Специальность – юрист. Член коллегии ассоциации и директор Кулсаринского городского филиала ассоциации. Потомственный целитель. Стаж работы в области целительства 17 лет. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Целитель международной категории. Почетный народный целитель РК. Магистр восточной и народной медицины и духовного целительства. Лучший целитель III тысячелетия. Окончил школы целителей при ассоциации и РЦНМ. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации и ассоциаций России. Болезни диагностирует с помощью биоэнергетики и ясновидения. Методы лечения: чтение молитв, лечение биоэнергетикой и готовыми целебными травами.

Besembaev Кumarbek kazhy Nurtazauly

He graduated university. He is a lawyer. He is a member association and a director of Kulsarinsky branch of association. He is a hereditary healer. He has worked in the field of healing about 17 years. He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologist and healer. He is a healer of the international category. He is an honourable folk healer of the Republic of Kazakhstan. He is a master of eastern and national medicine and spiritual healing. He is the best healer of III millenium. He graduated healer’s schools at association and Republican center of folk medicine.He wasawarded by medals and certificates of association and associations of Russia. He diagnoses by bio-energetics and Clairvoyance. Treatment methods: reading of prays, treatment by bio-energetics and ready medical herbs.

 

 

фото Абуғалиева Жәмилә

Білімі арнайы орта. Мамандығы – есепші. Халық медицинасы мен Рухани емшілік магистрі. Сынықшы. Рухани сауықтырушы. Көріпкел. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Көріпкелдік, шипагерлік және сынықшылық қасиеттері бар.

 

 

АбуГалиева Жамила

Имеет среднее специальное  образование. Специальность – бухгалтер. Магистр народной медицины и духовного целительства. Костоправ. Духовный целитель. Ясновидящая. Окончила школу целителей при ассоциации. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает способностями целительства, ясновидения и костоправства.

Abugalieva Zhamila

She has specialized secondary education. She is a bookkeeper. She is a master of national medicine and spiritual healing and bone-setter. She is a spiritual healer and clairvoyance. She graduated healer’s school at association. She was awarded by medals and association certificates. She possesses abilities of healing, clairvoyance and bone-setter.

 

 

фотоЕрмұханова Гүлпара Әбсаттарқызы

 Білімі жоғары. Мамандығы – химик-биолог. Қауымдастықтың Атырау облыстық филиалының директоры. Емшілік тектік қасиеттен дарыған. Емшілікте 23 жыл. Халық медицинасы және Ғарыштыққуат академиясының және Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. ҚР «Құрметті кәсіби халық емшісі». Шығыс пен Халық медицинасының және космоэнергетика мен рухани емшілік магистрі. Қауымдастық пен РХМО және Ресей емшілері қауымдастығы жанындағы емшілер мектептерін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Емшінің көріпкелдік, болжампаздық, тамыр ұстау, биоэнергетикалық, сезімталдық және діни танымдық білімділігі жоғары.

ЕрмУханова Гульпара Абсаттаркызы

Имеет высшее образование. Специальность – химик-биолог. Директор Атырауского областного филиала ассоциации. Потомственная целительница. Стаж работы в области целительства 23 года. Действительный член Академии народной медицины и космоэнергетики РК и Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Почетный профессиональный народный целитель РК. Магистр восточной и народной медицины, космоэнергетики и духовного целительства. Окончила школы целителей при ассоциации, РЦНМ и ассоциаций России. Награждена похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает способностями ясновидения, предсказания, чувствительности, диагностирует по пульсу, лечит биоэнергетикой, имеет глубокие религиозные знания.

Ermukhanova Gulpara Absattarkyzy

She graduated university. She is a chemist-biologist. She is a director of Atyrau regional branch of association. She is a hereditary healer. She has worked in the field of healing about 23 years. She is a full member of Academy of national medicine and cosmoenergy of the Republic of Kazakhstan and the International association of traditional national medicine, psychologists and healers. She is an honourable professional folk healer of the Republic of Kazakhstan. She is a master of eastern and national medicine, cosmoenergy and spiritual healing. She graduated healer’s schools at association, Republican center of folk medicine and associations in Russia. She was awarded by medals and association certificates. She possesses abilities of clairvoyance, predictions, sensitivity, diagnoses on pulse, uses bio-energetics, and has deeply religous knowledge.

 

 

5.4.6 Батыс Қазақстан облысы бойынша – По Западно-Казахстанской области – Western Kazakhstan oblast

фото

Джулдыбаев Абай Болатович

Білімі арнайы орта. Мамандығы – механик. Емшілікте 12 жыл. Қасиет тектен дарыған. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Халықаралық дәрежедегі емші. Шығыс медицинасы мен Халық медицинасы және Рухани емшіліктің магистрі. Көріпкел, болжампаз және космобиоэнерготерапевт, биоэнерготерапевт, парапсихолог. Қауымдастықтың емшілер мектебін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Ауруды көріпкелдік, сезімталдық, биоэнергетикалық және космоэнергетикалық тәсілдер арқылы анықтайды. Емдеу жүйесінде Құран дұғаларын, биоэнергетикалық, медитациялық, рухани-музыкалық шипагерлікті және халықтық әдіс-тәсілдерді қолданады.

Джулдыбаев Абай Болатович

Имеет среднее специальное образование. Специальность – механик. Стаж работы в области целительства 12 лет. Потомственный целитель. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Целитель международной категории. Магистр восточной и народной медицины и духовного целительства. Ясновидящий, предсказатель и космобиоэнерготерапевт, биоэнерготерапевт, парапсихолог. Окончил школу целителей при ассоциации. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации и ассоциаций России. Болезни диагностирует биоэнергетикой, по пульсу, способностями ясновидения и предвещания.

Dzhuldybaev Abai Bolatovich

He has specialized secondary education. He is a mechanic. He has worked in the field of healing about 12 years. He is a hereditary healer. He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. He is a healer of the international category. He is a master of eastern and national medicine and spiritual healing. He is a clairvoyant, the foreteller and He is a cosmobioenergytherapeutist, the parapsychologist. He graduated healer’s school at association. He was awarded by medals and certificates of association and associations in Russia. He diagnoses bio-energetics, on pulse, abilities clairvoyance.

 

5.4.7 Жамбыл облысы бойынша – По Жамбылской области – Zhambul oblast

 

фотоЖолдасов Құдайберді Бекбердіұлы

Білімі жоғары. Мамандығы – агроном. Дінтанушы. Қасиет тектен дарыған. Емшілікте 21 жыл. Халықаралық дәрежелі емші. Шығыс және Халық медицинасының магистрі. Рухани емшілік магистрі. Астролог. Биоэнерготерапевт. Психолог. Қауымдастық пен РХМО-ның және Украина мен Мәскеудің емшілер мектептерінің курстарын бітірген. 1993-2008 жылдар аралығында қауымдастықтың Жамбыл облыстық филиалының директоры қызметін атқарды. 2 мәрте қауымдастықтың Төралқа мүшесі болып сайланды. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Шипагердің бойында көріпкелдік, аян алу, діни, психологиялық, биоқуаттық уқалау мен нүктелі массаж және биофизотерапиялық емдеудің әдіс-тәсілдері басым дамыған.

Жолдасов Кудайберды Бекбердыулы

Имеет высшее образование. Специальность – агроном. Религиовед. Потомственный целитель. Стаж работы в области целительства 21 год. Целитель международной категории. Магистр восточной и народной медицины. Астролог. Биоэнерготерапевт. Психолог. Окончил школы целителей при ассоциации, РЦНМ и курсы школ целителей Украины и Москвы. С 1993 года по 2008 год исполнял должность директора Жамбылского областного филиала ассоциации. Дважды был избран членом коллегии ассоциации. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Обладает способностями ясновидения, предчувствия, регилиозными и психологическими знаниями, лечит биоэнергетическим и точечным массажем и биофизиотерапией.

Zholdasov Кudaiberdy Bekberdyuly

He graduated university. He is an agriculturist. He is a theologian and a hereditary healer. He has worked in the field of healing about 21 years. He is a healer of the international category. He is a master of eastern and national medicine, an astrologist, bioenergytherapeutist and a psychologist. He graduated healer’s school at association, Republican center of folk medicine and courses of schools of healers in Ukraine and Moscow. He was a director of Zhambyl regional branch of association from 1993 to 2008. He was twice selected by a member of board of association. He was awarded by medals and association certificates. He possesses abilities of clairvoyance, presentiments, religious and psychological knowledge, treats biopower both acupressure and biophysiotherapy.

 

5.4.8 Қарағанды облысы бойынша – По Карагандинской области – Karagandy oblast

 

фотоАндросова Людмила Валентиновна

Образование высшее и среднее-специальное. Специальность – психолог, медсестра. Действительный член Международный Ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Магистры народной медицины и духовного целительства. Духовный целитель. Биоэнерготерапевт. Психолог-практик. СУ-ДЖОК терапевт. Окончила школу при Ассоциации и курс по лечению квантовой механики и СУ-ДЖОК терапии (г. Москва). Награждена почетными грамотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Владеет лечебной системой духовно-оздоровительной, психологически, биоэнергетически и другие методики.

Androsov Lyudmila Valentinovna

She graduated university. She is a psychologist and a nurse. The full member International Associations of experts of traditional national medicine, psychologists and healers. She is a master of national medicine and spiritual healing. She is a spiritual healer, bioenergytherapeutist and psychologist. Also she is the SOU-DZHOK therapist. She graduated healer’s school at Association and a course on treatment of quantum mechanics and a therapy SOU-DZHOK (Moscow). She was awarded by certificates of honour, medals and Association certificates. She owns medical system spiritually-improving, psychologically, bioenergy and other techniques.

 

 

фотоГаязов Марс Магзумович

Образование средне-специальное. Специальность – техник. Магистр духовного целительства. Целитель-космоэнергет. Духовный оздоровитель. Массажист. Окончил школу целителей при Ассоциации и школу по точечному массажу I-II-III ступени, общий массаж, а также Чжун Юань цигун. Награжден почетными грамотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Работает по систему: телепатия, общий массаж, антицеллюлитный массаж, биоэнергетика, ментальная диагностика и др.

 

 Gayazov Mars Magzumovich

He has specialized secondary education. He is a technician. He is a master of spiritual healing. He is a healer-cosmoenerget. He is spiritual healer and a masseur. He graduated healer’s school at Association and school on acupressure I-II-III of  steps, the general massage, and also Jung Juan chi kung. He was awarded by certificates of honour, medals and Association certificates. His methods are telepathy, the general massage, anti-cellulite massage, bio-energetics, mental diagnostics, etc.

 

 

фотоКим Ольга Владленовна

Образование средне-специальное. Специальность – экономист. Магистр народной медицины. Целитель-космоэнергет. Массажист. Биоэнерготерапевт. Окончила школу целителей и космоэнергетики при Ассоциации и школу других организаций по точечному массажу I-II-III ступени, общий массаж, SUJOK THERAPY, а также Чжун Юань цигун. Награждена почетными грамотами, медальями и сертификатами Ассоциации. Работает по системам: ясновидение, лечебные действии на растоянии, общего массажа, антицеллюлитного массажа, биоэнергетики, программа на похудение и др.

 

Kim Olga Vladlenovna

She has specialized secondary education. She is an economist. She is a master of national medicine, a healer-cosmoenergy, a masseur and bioenergytherapeutist. She graduated healer’s school and cosmoenergy at Association and school of other organisations on acupressure I-II-III of a step, the general massage, SUJOK THERAPY, and also Jung Juan a chi kung. She was awarded by certificates of honour, medals and Association certificates. Her methods are clairvoyance, treats on distance, the general massage, anti-cellulite massage, bio-energetics, the program on growing thin, etc.

 

 

          

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

                                           pic