ХАЛЫҚТЫҚ ШИПАГЕРЛІКТІҢ БӘЙТЕРЕГІ

ФЛАГМАН НАРОДНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

LEADER OF NATIONAL HEALING

25

 
На главную                                                                                                                                                          Вернуться

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27   28  29  30  31  32


 

 

              

фотоРАФИКОВА - Платонова Елена Леонидовна

Образование высшее. Специальность – микробиолог. Стаж работы в целительстве более 8 лет. Потомственная целительница. Действительный член Международный Ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Целитель международной категории. Магистр духовного целительства. Окончила школу целителей при ассоциации. Награждена медалями, почетными грамотами и сертификатами Ассоциации. Обладает ясновидением, космоэнергетическими и биоэнергетическими способностями.

 

Platonova Elena Leonidovna

She graduated university. She is a microbiologist. She has woked in this field of healing more than 8 years. She is a hereditary healer. She is a full member International Associations of traditional and national medicine, psychologists and healers. She is a healer of the international category. She is a master of spiritual healing.She graduated healer’s school at association. She was awarded by medals, certificates of honour and Association certificates. She possesses clairvoyance, cosmo energy and biopower abilities.

 

 

фото Сағат

Білімі жоғары. Мамандығы – дәрігер-емші. Қытай-Тибет медицинасының маманы. Инемен емдеуші. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Халық медицинасының магистрі. Емшіліктегі еңбек жолы 15 жыл. Қауымдастықтың емшілер мектебін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен және сертификаттарымен марапатталған. Дәрігерлік пен емшілікті ұштастыра отырып ауруларды ине салумен, шөп дәрілермен, емдік уқалаумен, қан алу, сынық салу және халықтық емдік әдіс-тәсілдермен емдейді.

 

Сагат

Имеет высшее образование. Специальность – врач-целитель. Специалист по китайско-тибетской медицине. Иглотерапевт. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Магистр народной медицины. Стаж работы в области целительства 15 лет. Окончил школу целителей при ассоциации. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Совмещая методы традиционной медицины со своими целительскими способностями, лечит методами иглотерапии, костоправства, целебными травами, лечебным массажем, кровопусканиеми методами народного лечения.

SAGAT

He graduated university. He is a doctor-healer. He is an expert of Chinese-Tibetan medicine. He does acupanture. He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. He is a master of national medicine. He has worked in the field of healing about 15 years. He graduated healer’s school at association. He was awarded medals and association certificates. He combines methods of traditional medicine and healering abilities, uses acupuncture methods, bone-setter, medical herbs, medical massage.

 

фотоСағи Уатқан

Білімі жоғары. Мамандығы – дәрігер. Қытай медицинасының маманы. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Шығыс және Халық медицинасының магистрі. Инемен, шөп дәрімен, осы заманғы медициналық құралдармен және халықтық емшіліктің әдіс-тәсілдерімен емдеудің жоғары дәрежелі маманы. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Сырқатты медициналық және халықтық әдіс-тәсілдермен анықтап емдейді.

СаГи Уаткан

Имеет высшее образование. Специальность – врач. Специалист по китайской медицине. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Магистр восточной и народной медицины. Высококвалифицированный специалист по иглотерапии, фитотерапии, по лечению современными медицинскими аппаратами и методами народного лечения. Окончил школу целителей при ассоциации. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Болезни определяет медицинскими способами и методами народного лечения.

Sagi Uatkan

He graduated university. He is a doctor. He is an expert of Chinese medicine. He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. He is a master of eastern and national medicine. He is highly skilled expert in acupuncture, herbal medicine, in treatment by modern medical devices and methods of national treatment. He graduated healer’s school at association. He was awarded by medals and association certificates. He defines illnesses by medical ways and methods of national treatment.

 

 

фотосайдинов Ануар Музаперұлы

Білімі арнайы орта. Мамандығы – технолог. Қасиет тектен дарыған. Рухани сауықтырушы. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Емдеу әдісі: Құран дұғалары, биоқуат, тамыр ұстау, көріпкелдік және қазақы ем-домдарды кеңінен қолданады.

 

 сайдинов Ануар Музаперулы

Имеет средне специальное образование. Специальность – технолог. Потомственный целитель. Духовный оздоровитель. Окончил школу целителей при ассоциации. Награжден похвальными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Методы лечения: молитвы из Корана, биоэнергетика, определение болезни по пульсу, ясновидение и методы народного лечения.

 Saidinov Аnuar Muzaperuly

He has specialized secondary education. He is a technologist. He is hereditary healer and also spiritual healer. He graduated healer’s school at association. He was awarded by medals and association certificates. His treatment methods are prays from the Koran, bio-energetics, and illness defining on pulse, clairvoyance and methods of national treatment.

 

 

фотоСәрсенбай Жанболат Қоржынбайұлы

Білімі жоғары. Мамандығы – журналист. Халық медицинасы және Ғарыштыққуат академисянының толық мүшесі. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Халық медицинасы және Рухани емшілік магистрі. Қауымдастықтың «Шипагер» журналы анықтамалығының бас редакторы. Алматы облыстық филиалының директоры. Бүгінде «Шипагерлік баян» газетінің жауапты хатшысы және Шығыс аймақтық филиалдары директорлары Кеңесінің төрағасы. Қауымдастықтың және РХМО-ның жанындағы емшілер мектептерін бітірген. Қауымдастық тарапынан мақтау және алғыс қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Үш кітаптың және елуге жуық халық емшілігі мен халық емшілері туралы мақалалардың авторы. Психологиялық, биоэнергетикалық және рухани шипагерлік саласы бойынша сырқат жандарға көмегін тигізеді.

САрсенбай Жанболат Коржынбайулы

Имеет высшее образование. Специальность – журналист. Действительный член Академии народной медицины и космоэнергетики. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Магистр народной медицины и духовного целительства. Главный редактор журнала-справочника ассоциации «Шипагер». Директор Алматинского областного филиала ассоциации. В настоящее время является ответственным секретарем и председателем Совета директоров филиалов восточного региона. Окончил школу целителей при ассоциации и РЦНМ. Награжден похвальными и благодарственными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Автор трех книг и около пятидесяти статей о народном целительстве и народных целителях. Оказывает психологическую, биоэнергетическую и духовную помощь в лечении болезней.

Sarsenbai Zhanbolat Kosrzhynbaiuly

He graduated university. He is a journalist. He is a full member of Academy of national medicine and cosmoenergy.He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. He is a master of national medicine and spiritual healing. He is an editor of newspaper “Shipager”. He is a director of Almaty regional branch of association. Now he is responsible secretary and a chairman of Board directors of branches of eastern region. He graduated healer’s school at association and Republican center of folk medicine. He was awarded by medals and association certificates. He is an author of three books and about fifty articles about national healing and folk healers. He uses psychological, biopower and spiritual help in treatment of illnesses.

 

 

фото

Сеитбаттал қажы

Білімі жоғары. Мамандығы – дәрігер. Дінтанушы. Қытай шығыс Тибет медицинасының маманы. Халық медицинасының магистрі. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Халықаралық дәрежелі емші-дәрігер. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. ҚМДБ-ның Алматы қаласындағы облыстық имамдарды тәрбиелеу институтында білім алған. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Емдеу тәсілінде Құран сүрелерін және шөп дәрілерді, тамыр ұстау, қан алу тәсілдерін және медициналық аппараттарды қолданады.

СеИтбаттал Кажы

Имеет высшее образование. Специальность – врач. Религиовед. Специалист по китайско-тибетской медицине. Магистр народной медицины. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Врач-целитель международной категории. Окончил школу целителей при ассоциации и РЦНМ. Учился в институте повышения квалификации областных имамов при Духовном управлении мусульман Казахстана в г.Алматы Награжден похвальными и благодарственными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. В лечении применяет суры Корана, травы, кровопускание и медицинские аппараты, определяет болезни по пульсу.

Seitbattal kazhi

He graduated university. He is a doctor. He is a theologian. He is an expert of Chinese-Tibetan medicine. He is a master of national medicine. He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. She is a doctor-healer of the international category. He graduated healer’s school at association and Republican center of folk medicine. He studied at institute of improvement of professional skill of regional imams at Spiritual management of Moslems of Almaty in Kazakhstan. He was awarded by, medals and association certificates. He uses prays from Koran, medical herbs, and medical devices, defines illnesses on pulse.

 

 

фотоСерік Зекейұлы

Білімі жоғары. Мамандығы – дәрігер. ҚР «Халық медицинасы және Ғарыштыққуат» Академиясының толық мүшесі. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. Халықаралық дәрежелі емші. Қытай медицина ғылымының жоғары дәрежелі дәрігері, аға зерттеуші, қауымдастықтың Шығыс медицинасы емдеу орталығының бас директоры (Қаскелең қаласы). Шығыс және Халық медицинасының магистрі. Медицина саласы бойынша үш ғылыми кітаптың және 20-дан аса ғылыми танымдық мақалалардың авторы. Қауымдастық тарапынан мақтау қағаздарымен, медальдармен және сертификаттармен марапатталған. Емдеу тәжірибесінде алтын ине, түрлі қытай-тибет шөп дәрілері және халықтық емдеу тәсілдерін пайдаланады.

 Серик ЗекейУлы

Имеет высшее образование. Специальность – врач. Действительный член Академии народной медицины и космоэнергетики. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Целитель международной категории. высококвалифицированный специалист по китайской медицине, старший исследователь, генеральный директор лечебного центра восточной медицины (г.Каскелен). Магистр восточной и народной медицины. Автор трех научных трудов по медицине и более 20 научно-познавательных статей. Награжден похвальными и благодарственными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. В лечении использует методы иглотерапии, китайские, тибетские целебные травы и народные методы лечения.

Serik ZEKEIULY

He graduated university. He is a doctor. He is a full member of Academy of national medicine and cosmoenergy. He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. He is a healer of the international category. He is highly skilled expert of Chinese medicine, a senior researcher, a general director of the medical centre of eastern medicine (Kaskelen). He is a master of eastern and national medicine. He is an author of three proceedings on medicine and more than 20 scientifically-informative articles. He was awarded by medals and association certificates. In treatment he uses acupuncture methods, Chinese, Tibetan medical herbs and national methods of treatment.

 

 

фото

Тебекұлы Есдәулет

Білімі жоғары. Мамандығы – дәрігер. Қытай шығыс-тибет медицинасының маманы. ҚР «кәсіби халық емшісі». Халықаралық «Экология» және ҚР «Халық медицинасы және Ғарыштыққуат» Академияларының толық мүшесі. Халықаралық дәстүрлі халық медицинасы мамандары, психологтар және емшілер қауымдастығының толық мүшесі. « III мыңжылдықтың үздік емшісі». Шығыс және Халық медицинасының магистрі. Қасиет тектен қонған. Қауымдастық пен РХМО-ның жанындағы емшілер мектептерін бітірген. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Науқастарды тамыр ұстау және медициналық құрал арқылы анықтайды. Емдеу жүйесінде шөп дәрімен, инемен емдеу, мануальды терапия және шығыс медицинасының озық тәсілдерін пайдаланады.

ТебекУлы Есдаулет

Имеет высшее образование. Специальность – врач. Специалист по китайской, восточно-тибетской медицине. Профессиональный народный целитель РК. Действительный член Международной академии «Экология» и Академии народной медицины и космоэнергетики РК. Действительный член Международной ассоциации специалистов традиционной народной медицины, психологов и целителей. Лучший целитель III тысячелетия. Магистр восточной и народной медицины. Окончил школы целителей при ассоциации и РЦНМ. Награжден похвальными и благодарственными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Болезни диагностирует по пульсу и с помощью медицинских аппаратов. В лечении использует методы фитотерапии, иглотерапии, мануальной терапии и передовые методы лечения восточной медицины.

Tebekuly Еsdaulet

He graduated university. He is a doctor. He is an expert of Chinese and Eastern Tibetan medicine. He is professional folk healer of the Republic of Kazakhstan. He is a full member of International academy "Ecology" and Academy of national medicine and cosmoenergy of the Republic of Kazakhstan. He is a full member of the International association of traditional and national medicine, psychologists and healers. He is the best healer of III millenium. He is a master of eastern and national medicine. He graduated healer’s school at association and Republican center of folk medicine. He was awarded by medals and association certificates. He diagnoses illnesses on pulse and by medical devices. In treatment he uses methods of herbal medicine, acupuncture, manual therapy and the advanced methods of treatment of eastern medicine.

 

 

фотоТырнахан Кабира

Білімі – жоғары. Мамандығы – дәрігер-терапевт. ҚР «Халық медицинасы және Ғарыштыққуат» Академиясының толық мүшесі. Шығыс және Халық медицинасының магистрі. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Ата-бабаларында тибет және халық медицинасын менгерген адамдар болған. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Сырқатты медициналық диагноз қою арқылы, тамыр ұстаумен және адамның бітімдік тұлғасына қарап анықтайды. Емдеуде ине салу, шөп дәрімен емдеу, уқалау, мануальды терапия және шипагерліктің бай тәжірибесін пайдаланады.

Тырнахан Кабира

Имеет высшее образование. Специальность – врач-терапевт. Действительный член Академии народной медицины и космоэнергетики РК. Магистр восточной и народной медицины. Окончила школу целителей при ассоциации. Предки владели знаниями по тибетской и народной медицине. Награждена похвальными и благодарственными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Болезни определяет по медицинской диагностике, по пульсу и телосложению больного. В лечении использует методы иглотерапии, фитотерапии, массажа, мануальной терапии и богатый опыт целительства.

Tyrnakhan Кabira

She graduated university. She is a doctor-therapist. She is a full member of Academy of national medicine and cosmoenergy of the Republic of Kazakhstan. She is a master of eastern and national medicine. She graduated healer’s school at association. She owned knowledge from Ancestors on the Tibetan and national medicine. She was awarded by medals and association certificates. She defines illnesses on medical diagnostics, on pulse and constitution of the patient. In treatment she uses methods of acupuncture, herbal medicine, massage, manual therapy and healing wide experience.

 

 

фотоҰзақбаев Үсен қажы

Білімі жоғары. Мамандығы – бұрғылау инженері. Халық медицинасы және Рухани емшілік магистрі. Бақсылық, көріпкелдік, болжампаздық, биоқуаттық және каратэ өнері басым. Емшілікте 14 жыл. Қауымдастықтың жанындағы емшілер мектебін бітірген. Қасиет тектен дарыған. Қауымдастықтың мақтау қағаздарымен, медальдарымен және сертификаттарымен марапатталған. Емді Құран дұғаларының, биоқуаттың, бақсылық және каратэ өнерінің емдеу жүйесінің тәсілдерімен жүргізеді.

 

УзаКбаев Усен кажы

Имеет высшее образование. Специальность – инженер бурения. Магистр народной медицины и духовного целительства. Обладает способностями баксы, ясновидения, предсказания, биоэнергетики. Владеет искусством каратэ. Стаж работы в области целительства 14 лет. Окончил школу целителей при ассоциации. Потомственный целитель. Награжден похвальными и благодарственными грамотами, медалями и сертификатами ассоциации. Лечение проводит молитвами из Корана, биоэнергетикой, системой лечения методами баксы и искусства каратэ.

Uzakbaev Usen kazhi

He graduated university. He is an engineer of drilling. He is a master of national medicine and spiritual healing. He possesses abilities baksy, clairvoyance, predictions, and bio-energetics. He does martial arts (karate). He has worked in the field of healing about 14 years. He graduated healer school at association. He is a hereditary healer. He was awarded by medals and association certificates. In treatment he uses prays from Koran, bio-energetics, system of treatment by methods baksy and martial arts (karate).

 

   

 

          
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

                                           pic