ШИРЕК ҒАСЫРЛЫҚ КИЕЛІ ҚАУЫМДАСТЫҚ

ЧЕТВЕРТЬВЕКОВАЯ СВЯТОСТЬ АССОЦИАЦИИ

QUARTER-CENTURY SANCTITY ASSOCIATION

  главная                                        вернуться  

 

 

 

pic

 

 

 

Ғұмыры ширек ғасырға толған «Қазақстан халық емшілері қауымдастығы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің тарихынан мәліметтер беретін тарихи кітап-альбомның авторы еліміз бен шетелдерге де танымал мәдениеттанушы-ғалым, осы қауымдастықтың тұңғыш құрушы әрі президенті халық медицинасы саласының профессоры, Академик Зядан қажы Қожалымов. Бұл еңбекте 25 жылдық қауымдастықтың тарихынан, халық медицинасының өркендеуі мен ғылыми жетістіктерінен, шипагерліктің қажеттілігі, XV ғасырдағы қазақтың ғалым шипагері Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» атты еңбегінің психологиялық, философиялық, тарихи этнографиялық құндылығы жөнінде, сұхбаттардың және ұжымның мүшелерінің суреттері т.б. мәліметтер ғылыми-танымдық талдау негізінде баяндалады.         

Еңбек зерттеушілерге, емшілерге және көпшілік оқырман қауымға арналған.       

                   

Автор исторической книги-альбома известный в стране и за ее пределами ученый-культуролог, первый и действующий президент Республиканского общественного объединения «Ассоциация народных целителей Казахстана» профессор народной медицины, Академик Кожалымов Зядан кажы. В этом труде излагается 25 летняя летопись Ассоциации, процветание и достижение народной медицины, потребность народного целительства, ценность труда ученого-целителя XV в. Отейбойдака Тлеукабылулы «Шипагерлік баян», фотографии на интервью, с фотографиями членов Ассоциации и сведении на основе научного-познавательного анализа. 

Труд предназначен исследователям, народным целителям и широкому кругу читателей.

 

The author of the historical book album known in the country and beyond her limits the scientist-culturologist, the first and incumbent president of the Republican public association «Association of Folk Healers of Kazakhstan» professor of traditional medicine, the Academician Kozhalymov Zyadan kazhy. In this work the 25th summer chronicle of Association, prosperity and achievement of traditional medicine, requirement of national healing, value of work of the scientist-healer of the 15th century Oteyboydak Tleukabylula «Shipagerlik a bayan» is stated, to the photo on interview, with photos of members of Association and data on the basis of the scientific-informative analysis. 

Work is intended to researchers, folk healers and a wide range of readers.

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46